Megaphone in text box

2022 UW–Madison Daim Lus Nug Cov Neeg Txog Ntawm Chaw Ua Num

Rau thaum lub caij ntuj tshiab 2022, UW–Madison tau muab 2022 Daim Lus Nug Cov Neeg Ua Haujlwm Txog Ntawm Chaw Ua Num muab cov neeg kev xav, pom, thiab txhawj xeeb txog kev ua haujlwm rau hauv tsev kawm ntawv. Daim lus nug no muaj teb nyob hauv computer thiab cov ntawv luam tawm rau 6 yam lus, thiab kuj muaj neeg tuaj kiaj tim ntsej tim muag pab rau 6 yam lus. Muaj 6,480 tus neeg ua haujlwm tau koom teb daim lus nug, thiab cov neeg teb (38%) muaj coob tib yam rau ob pab neeg ua haujlwm uas yog academic thiab university staff.

Cov Lus Teb Daim Lus Nug

Ntawv Qhia Tawm

Cov ntawv qhia tawm txog Muaj Zoo Li Cas Nyob Ntawm Chaw Ua Haujlwm muaj kev ntsuam txog muaj heev los ntau npaum li cas thiab muaj dab tsi los li cas.

Twm daim qhia txog cov muaj heev los ntau npaum li cas

Twm daim qhia txog muaj dab tsi los li cas

Dashboard

Daim dashboard pub UW–Madison cov neeg siv saib tau cov lus teb rau cov ceg qhia ntawv. Kuj muaj cov lus teb rau cov ceg ua haujlwm yog muaj tsawg kawg 10 leej ntawm pab neeg ntawd teb.

Saib daim dashboard

Video

Saib daim Video txog Cov Lus Teb.

Saib daim Video

Yuav tau ua

Cov Kev Pab

Cov kev pab nram no yuav pab tau cov ceg qhia ntawv thiab ua haujlwm ua li cas rau cov lus teb lawv tau txais.

  • Climate Data Action Toolkit – Ib daim ntawv uas muaj cov kev qhia kom yuav tsum ua li cas thiab cov kev pab qhia txog cov ntaub ntawv muab tau tseem ceeb, kev npaj, ntsuam kho, thiab ua lwm yam.
  • Kev Pab Rub Sawv Daws Ua Ke (Inclusion Resources) – ib daim muaj cov caij txog kev qhia, sib tham thiab lwm yam rau txhawb kom muaj kev sib luag thiab rub sawv daws ua ke nyob hauv tsev kawm ntawv.
  • Diversity Inventory – Ib qho muaj ntaub ntawv nrhiav tau nyob online uas rub tau cov mejyig, xibfwb, thiab neeg ua haujlwm rau cov kev pab cuam, caij muaj rau koom, kev tshawb fawb ntsuam, thiab kev txhawb.

Cov Koom nrog University

UW–Madison cov ceg ua haujlwm thiab qhia ntawv nram no pab tau rau kev sib tham ntxiv tom ntej.

Kev Txaus Siab rau UW–Madison

Cov neeg ua haujlwm feem coob txaus siab rau lub tsev kawm ntawv. Cov neeg ua haujlwm qhia tias lawv txaus siab tsawv los heev rau UW–Madison (73%), thiab lawv txoj haujlwm (76%). Cov neeg ua haujlwm kuj hais tias lawv yuav qhia tias UW–Madison yog ib qho chaw zoo ua haujlwm (72%).

Cov lus teb txaus siab no zoo sib xws li Tsoom Fwm daim lus nug 2021 Txog Cov Chaw Zoo Ua Haujlwm Tshaj.  Peb tus lej los zauv (73.5 ntawm 100) qhia tias cov neeg ua haujlwm rau hauv UW-Madison, qhov ib nrab, tseem txaus siab tshaj cov neeg ua haujlwm rau hauv tsoom fwv cov koos haum (66 ntawm 100).

Kev Muaj Ntau Hom Neeg thiab Rub Sawv Daws Ua Ke

Cov neeg ua haujlwm kuv xav tias lawv ceg los pawg neeg ua haujlwm kuj coj zoo. Cov neeg ua haujlwm feem coob qhia tias “ntau zaus” los “ntau zaus heev” lwm tus txais tos lawv (77%), hwm lawv (72%), saib lawv muaj nqi (65%), muaj kev nyab xeeb (90%), xam lawv (66%), thiab xav tias lawv yog ib tug nyob hauv (66%).

Li kaum feem pua ntawm cov neeg ua haujlwm hais tias lawv ceg los pawg neeg ua haujlwm, lwm tus “tsis txais tos hlo” los “txais tos tsawg heev” txog lawv (6%), tsis hwm lawv (8%), tsis saib lawv muaj nqi (12%), tsis muaj kev nyab xeeb (3%), tsis xam lawv (10%), los xav tias lawv tsis yog ib tug nyob hauv (10%).

Cov neeg ua haujlwm hais tias nws “tseem ceeb heev” los “tseem ceeb tshaj” (85%) rau lawv uas UW–Madison, lawv ceg qhia ntawv los ua haujlwm, thiab lawv ceg los pawg ua haujlwm muaj kev sib zog txhawb kom muaj ntau hom neeg. Cov neeg ua haujlwm feem coob hais tias cov ceg hais saum no kuj “sib zog txhawb” los “sib zog txhawb heev” kom muaj ntau hom neeg (UW–Madison (59%); ceg qhia ntawv los ua haujlwm (62%); ceg los pawg ua haujlwm (67%).

Cov neeg ua haujlwm feem coob hais tias lawv ceg los pawg ua haujlwm “rub sawv daws ua kev zoo” los “rub sawv daws ua ke zoo heev” rau tag nrho cov neeg ua haujlwm tsis hais lawv yog pojniam/txiv neej los lwm yam (82%), nyiam kev ua nkauj ua nraug li cas (87%), haiv neeg twg (79%), neeg xam xaj rau lub teb chaws twg (84%), kev ntseeg los coj li cas (81%), koom nrog feem nom tswv twg (70%), thiab muaj xiam oob qhab (77%). Nyob rau tej qhov, cov neeg ua haujlwm qhia tias lawv yog tej pawg neeg tsawg teb tias kev rub sawv daws ua ke ntawm lawv ceg los pawg ua haujlwm muaj li 10 rau 15 feem pua qis tshaj cov tsis yog tej pawg neeg tsawg.

Kev Noj Qab Haus Huv Thaum Nyob Ntawm Haujlwm

Feem ntau ntawm cov neeg ua haujlwm xaiv lawv qhov kev noj qab haus huv thaum nyob ntawm haujlwm tias “zoo,” “zoo heev,” los “zoo tshaj plaws” (76%), tsis pom muaj txawv loj rau cov pab neeg. Li ib feem plaub ntawm cov neeg ua haujlwm xaiv tias lawv qhov kev noj qab haus huv thaum nyob ntawm haujlwm “phem” los “zoo dog dig,” nrog 6% xaiv tias lawv qhov kev noj qab haus huv thaum nyob ntawm haujlwm “phem.”

Feem ntau ntawm cov neeg teb tias lawv “txaus siab heev” los “txaus siab tshaj” txog kev txhawb lawv tau txais los ntawm cov neeg lawv ua haujlwm nrog (73%), tus thawjsaib kiag (70%) thiab cov neeg nws saib (74%), tabsis tsawg dua rau cov thawj coj loj (42%).

Kev Nyob Ib Qho Ua Haujlwm Tuaj

Feem coob ntawm cov neeg ua haujlwm qhia tias lawv “txaus siab heev” los “txaus siab tshaj” rau UW-Madison (54%) thiab lawv ceg qhia ntawv los ua haujlwm (57%) tus cai nyob ib qho ua haujlwm tuaj.  Cov neeg qhia tias lawv yog LGBQ+ los muaj xiam oob qhab txaus siab tsawg dua txog UW-Madison tus cai.

Cwj Pwm Ua Phem los Ua Kom Ntshai

Tag nrho, 44% ntawm cov neeg ua haujlwm qhia tias lawv pom muaj cov cwj pwm ua phem los ua kom ntshai hauv tsev kawm ntawv UW–Madison rau peb lub xyoo dhau los, thiab 38% hais tias lawv tau raug cov cwj pwm no hauv tsev kawm ntawv UW–Madison rau peb lub xyoo dhau los. Cov neeg thwm tias lawv tsis yog pojniam los txiv neeg xwb los lwm hom neeg yog cov qhia tias lawv pom muaj cov cwj pwm ua phem los ua kom ntshai.

Tsawg tshaj ib nrab ntawm cov neeg ua haujlwm qhia tias tsev kawm ntawv xyuas cov cwj pwm ua phem los ua kom ntshai “zoo” los “zoo heev” (44%). Tsawg tshaj ib nrab ntawm cov neeg ua haujlwm qhia tias lawv “tso siab” los “tso siab heev” hais txog tej kev txhawj txog cwj pwm ua phem los ua kom ntshai (41%).

Nyob rau UW-Madison Women in Science and Engineering Leadership Institute (WISELI) 2022 Study of Faculty Worklife, cov xibfwb qhia tias lawm pom cov cwj pwm ua phem los ua kom ntshai (47%) thiab raug cov cwj pwm ua phem los ua kom ntshai (38%) ntau tib yam.

Kev Hais Lus Dev Phem Rau

Rau (6) feem pua ntawm cov neeg ua haujlwm qhia tias lawv tau raug hais lus dev phem rau nyob hauv tsev kawm ntawv UW–Madison rau peb xyoos dhau los. Cov pojniam thiab cov qhia tias lawv tsis yog pojniam thiab txiv neej los lwm hom neeg raug hais lus dev phem rau ob npaug ntawm cov txiv neej.

Cov neeg ua haujlwm qhia tias tsev kawm ntawv xyuas “zoo” los “zoo heev” (76%) txog kev hais lus dev phem rau. Tsib caug-ob (52) feem pua qhia tias lawv paub “zoo” los “zoo heev” txog cov kauj ruam yuav ua li cas yog ib tug neeg los qhia tias nws raug hais lus dev phem rau. Plaub caug (40) feem pua ntawm cov neeg ua haujlwm qhia tias qhov kev ua raws xyuas cov kev tsis txaus siab pab tau “zoo” los “zoo heev”.

Nyob hauv UW-Madison WISELI 2022 Study of Faulty Worklife, cov xibfwb hais tias lawv raug hais lus dev phem rau nyob hauv thaj chaw kawm ntawv UW-Madison ntau tib yam (5.3%).

Kev Tuav Neeg Ua Num Kom Txhob Tawm

Tsawg tshaj 20% ntawm cov neeg ua haujlwm qhia tias muaj “ntau” los “ntau heev” qhov lawv yuav tawm lawv txoj haujlwm tam sim no rau 12 lub hlis tom ntej (19%). Ib feeb coob heev ntawm cov University Staff qhia tias “ntau” los “ntau heev” qhov lawv yuav tawm lawv txoj haujlwm tam sim no rau 12 lub hlis tom ntej (35%).

Ntawm cov qhia tias muaj “ntau” los “ntau heev” qhov lawv yuav tawm lawv txoj haujlwm tam sim no rau 12 lub hlis tom ntej, 64 % hais tias lawv yuav tawm mus ua ib txoj haujlwm tawm sab nraum UW–Madison, 43% hais tias lawv yuav tawm mus ua lwm txoj haujlwm hauv UW–Madison, thiab 20% hais tias yuav mus so noj nyiaj laus.  Cov neeg teb xaiv tau tshaj ib qho lus teb.

Cov hais txog tseem ceeb cov neeg ua haujlwm yuav tawm lawv txoj haujlwm tam sim no yog txog ntawm qhov chaw ua haujlwm, kev yooj yim kom ua tau haujlwm thiab pab lub neej, kev nyuaj siab, nyiaj them, tus thawjsaib kiag, los cov kev muaj pab rau neeg ua haujlwm. Cov neeg ua haujlwm yog postdoctoral yuav tawm vim cov nyiaj thov tau los pab kev ntsuam kawm, nce tsis tau rau txoj haujlwm zoo, los vim lawv tus txij nkawm los khub txoj haujlwm.

Cov lus teb muab tau tib yam UW–Madison qhov nruab nrab tuav kom cov neeg txhob tawm 23%, nrog 14% tawm hauv tsev kawm ntawv mus noj nyiaj los tawm haujlwm, thiab 9% pauv mus ua lwm txoj haujlwm hauv tsev kawm ntawv.

Caij rau Kawm thiab Kom Paub Ntxiv

Feem ntau ntawm cov neeg ua haujlwm qhia tias lawv txoj haujlwm muaj nqi rau lawv (67%), thiab lawv muaj khoom los twj ua tau lawv txoj haujlwm zoo (65%). Li ib nrab ntawm cov neeg teb qhia tias lawv muaj caij kawm thiab kom paub txoj haujlwm ntxiv (54%) thiab tau txais tswv yim zoo pab ua lawv txoj haujlwm (48%).