Megaphone in text box

2022 Daim Lus Nug Cov Neeg Txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm

Pab UW–Madison Kho Kom Peb Lub Tsev Kawm Ntawv Yog Ib Qho Zoo Ua Haujlwm

UW–Madison txhawb tsim kom yog ib qho chaw txhua tus tso siab tuaj ua haujlwm, lwm tus saib muaj nqi, pom tias lawv yog ib tug ntawm qhov chaw ua num, thiab pab kom lawv ua tau haujlwm zoo. Peb pom tias txhua tus neeg pom txawv nyob ntawm qhov chaw ua haujlwm. Daim 2022 Lus Nug Cov Neeg Txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm yuav pab peb to taub cov no, xyuas yam twg ua tau zoo tshaj, thiab yam twg yuav tau kho ntxiv.

Tsis kom koj yuav tsum teb daim lus neg xwb. Tabsis, yog peb tau txais cov lus neeg teb ntawm coob tus, peb yuav paub zoo dua tias muaj teeb meem li cas thiab yam twg muaj tas li uas yuav qhia rau peb tias yam twg ho ua haujlwm zoo los yuav tau kho. Daim lus nug muaj cov lus nug txog ntawm qhov chaw ua haujlwm, pawg ua haujlwm, kev phooj ywg nrog tus thawjsaib, nyob ib qho ua haujlwm tuaj, thiab lwm yam.  Cov lus nug tom kawg txog tus neeg teb yog leej twg yuav pab peb to taub cov lus teb thiab nrhiav xyuas yam teeb meem.  Tag nrho cov lus nug nyob ntawm daim lus nug no nyob ntawm yeem teb.

Tau kom cov thawjsaib pub cov neeg ua haujlwm teb daim lus nug no lub caij ua haujlwm.  Daim lus nug siv li 15 feeb teb xwb tas lawm.

Lub UW Survey Center yog qhov tuav Daim Lus Nug Cov Neeg Txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm. Daim lus nug yuav muaj pib thaum lub Plaub Hlis xiab 12 mus txog Tsib Hlis xiab 3. Tag nrho cov neeg ua haujlwm ruaj yog academic thiab university staff, thiab cov limited appointees uas tsis yog faculty appointment thiab post-docs, teb tau daim lus nug.  Qhov Women in Science & Engineering Leadership Institute tab tom muaj ib daim lus nug txawv rau cov neeg ua num yog  xibfwb (faculty).

Daim lus nug no yuav tsis muaj neeg paub tias koj yog leej twg. Cov thawjsaib thiab lwm tus thawj hauv tsev kawm ntawv yuav tsis pom ib qho lus teb uas yuav qhia tau ib tug neeg yog leej twg li.

Cov lus teb yuav pab peb kev txiav txim thiab kho peb cov cai thiab kev ua raws kom tsim tau ib qho chaw txhua tus pom saib lawv muaj nqi thiab pab tau rau ntawm chaw ua haujlwm. Peb yuav ntsuam cov lus neeg teb rau lub caij ntuj sov 2022 thiab qhia lawv tawm rau lub caij ntuj tsaug 2022. Cov lus teb muaj li cas yuav muab qhia tabsis yuav tiv thaiv kom txhob muaj leej twg paub koj yog leej twg.

Qhov tsev kawm ntawv ua tau los ntawm kev txhua tus neeg ua haujlwm ua tau nws qhov haujlwm. Peb saib koj kev pom muaj nqi!

Kev Muab thiab Teb Daim Lus Nug

Lub UW Survey Center yuav xa ib tsab email muaj ib kab qhib tau rau txhua tus neeg ua haujlwm teb tau daim lus nug rau hnub Plaub Hlis xiab 12. Muaj cov ntawv luam tawm teb rau cov neeg ua haujlwm uas tsis siv computer ua lawv txoj haujlwm los tsis tso siab teb daim lus nug nyob hauv computer. Peb cuab zog kom txhua tus neeg muaj computer siv teb daim lus nug nyob hauv kom yooj yim khaws tau koj cov lus teb thiab qhia tau pom muaj li cas tawm sai.

 • Muab nyob hauv computer: Daim lus nug nyob hauv computer muaj ntawv Suav, Askiv, Hmoob, Nesphablim, Spanish thiab Thaisnpej. Koj yuav tsum siv qhov link nyob hauv tsab email xa rau koj qhib daim lus nug. Koj teb tau daim lus nug ntawm koj lub computer los mus rau ntawm tsev kawm ntawv ib lub InfoLab. Koj kuj siv tau koj lub xovtooj los tablet teb daim lus nug thiab.
 • Muab cov ntawm luam tawm: Daim ntawv cov lus nug luam tawm muaj ntawv Suav, Askiv, Hmoob, Nesphablim, Spanish thiab Thaisnpej. Cov ntawv luam tawm txog daim lus nug no muaj rau tag nrho cov neeg ua haujlwm tsis siv computer ua lawv txoj haujlwm los tsis tso siab teb daim lus nug nyob hauv compuer. Cov ntawv luam tawm yuav muab rau cov caij muaj neeg qhia teb nyob rau lub Plaub Hlis tim 20, 21, 26 thiab 27. (Thov saib qhov “Kev Pab Ntxiv” nyob koog hauv qab no rau cov chaw thiab caij). Cov caij no yuav muaj hais lus Askiv, Spanish, Hmoob, Thaisnpej, Suav, thiab Nesphablim.Cultural Linguistic Services yuav txhais lus thiab coj qhia teb. Cov caij teb yuav muaj rau lub caij ua haujlwm nruab hnub thiab yav tsaug ntuj lig.
  • Yog koj koom tsis tau ib lub cov caij muaj kev pab, koj xa email los hu xovtooj kom xa ib daim tuaj rau koj. Daim ntawv lus nug luam tawm yuav xa rau koj qhov chaw nyob tom qab kom thov.
   • Email staffclimatesurvey@wisc.edu
   • Hu
    • ASKIV /ENGLISH: (608) 265-2257
    • LUS MEV / SPANISH: (608) 265-0838
    • HMOOB / HMONG: (608) 263-2217
    • THAISNPEJ/ TIBETAN: (608) 890-2545
    • SUAV / CHINESE: (608) 890-2628
    • NESPHABLIM / NEPALI: (608) 262-7521

Kev pab ntxiv

Muaj cov caij thiab chaw tuaj kiag rau hauv muaj neeg pab teb daim lus nug luam tawm. Cov caij no yuav muaj hais lus Askiv, Spanish, Hmoob, Thaisnpej, Suav, thiab Nesphablim.  Cultural Linguistic Services yuav pab txhais lus thiab coj qhia teb. Cov caij muaj rau lub caij ua haujlwm thaum nruab hnub thiab yav tsaug ntuj lig.  Tsis kom tso npe ua ntej.

Gordon Dining & Event Center
4/20/2022
9:00 – 10:30 sawv ntxov
Qhib xyuas npe nkag thaum 8:45 sawv ntxov

 • Chaw pej xeem them nyiaj nres yog tshuav chaw nyob ntawm Lake & Johnson (lot 46) thiab Fluno Center Garage (lot 83). Muaj ntaus thwj rau daim pib kom txhob tau them.

Gordon Dining & Event Center
4/21/2022
8:00 – 9:30 tsaug ntuj
Qhib xyuas npe nkag thaum 7:45 tsaus ntuj

 • Chaw pej xeem them nyiaj nres yog tshuav chaw nyob ntawm Lake & Johnson (lot 46) thiab Fluno Center Garage (lot83). Muaj ntaus thwj rau daim pib kom txhob tau them.
 • Lot 91 yuav tsis muaj neeg kuaj daim paid nres pib thaum 7:00 tsaus ntuj txog 1:00 sawv ntxov cia cov neeg nres koom qhov no.
 • Lot 61, 94 deb 5-6 feeb los ko taw rau ntawm Gordon thiab yuav tsis kuaj pib thaum 4:30 tsaus ntuj txog 7:00 sawv ntxov.

Gordon Dining & Event Center
4/21/2022
11:00  – 12:30 ib tag hmo
Qhib xyuas npe nkag thaum 10:45 tsaus ntuj

 • Chaw pej xeem them nyiaj nres yog tshuav chaw nyob ntawm Lake & Johnson (lot 46) thiab Fluno Center Garage (lot83). Muaj ntaus thwj rau daim pib kom txhob tau them.
 • Lot 91 yuav tsis muaj neeg kuaj daim paid nres pib thaum 7:00 tsaus ntuj txog 1:00 sawv ntxov cia cov neeg nres koom qhov no.
 • Lot 61, 94 deb 5-6 feeb los ko taw rau ntawm Gordon thiab yuav tsis kuaj pib thaum 4:30 tsaus ntuj txog 7:00 sawv ntxov.

Health Sciences Learning Center
4/26/2022
8:00 – 9:30 tsaug ntuj
Qhib xyuas npe nkag thaum 7:45 tsaus ntuj

 • Chaw pej xeem them nyiaj nres yog tshuav chaw nyob ntawm UW Hospital Ramp (lot 75). Muaj ntaus thwm rau daim pib kom txhob tau them nyiaj.
 • Lot 74 yuav tsis muaj neeg kuaj paib nres pib thaum 7:00 tsaus ntauj txog 1:00 sawv ntxov pub nres los koom qhov no
 • Lot 82, 60, 64 deb li 5-6 feeb los ko taw rau ntawm HSLC thiab yuav tsis kuaj thaum 4:30 tsaus ntuj txog 7:00 sawv ntxov.

Health Sciences Learning Center
4/26/2022
11:00  – 12:30 ib tag hmo
Qhib xyuas npe nkage thaum 10:45 tsaus ntuj

 • Chaw pej xeem them nyiaj nres yog tshuav chaw nyob ntawm UW Hospital Ramp (lot 75). Muaj ntaus thwm rau daim pib kom txhob tau them nyiaj.
 • Lot 74 yuav tsis muaj neeg kuaj paib nres pib thaum 7:00 tsaus ntauj txog 1:00 sawv ntxov pub nres los koom qhov no
 • Lot 82, 60, 64 deb li 5-6 feeb los ko taw rau ntawm HSLC thiab yuav tsis kuaj thaum 4:30 tsaus ntuj txog 7:00 sawv ntxov.

Gordon Dining & Event Center
4/27/2022
2:00 – 3:30 tav su
Qhib xyuas npe nkag thaum 1:45 tav su

 • Chaw pej xeem them nyiaj nres yog tshuav chaw nyob ntawm Lake & Johnson (lot 46) thiab Fluno Center Garage (lot 83). Muaj ntaus thwj rau daim pib kom txhob tau them.

Muaj cov npav caij tau los rau ntawm cov caij chaw thiab caij pab no.

 • Route 80– muaj khiav pib li thaum 6:00 sawv ntxov txog rau li ib tag hmo, muaj nres puab ntawm Gordon Commons thiab HSLC
 • Route 82– muaj khiav pib li thaum 7:00 tsaus ntuj txog rau li 2:00 sawv ntxov, muaj nres puab ntawm Gordon Commons. Muaj nres rau ntawm WARF Office mus li 6 nasthis ko taw (0.3 miles) rau ntawm HSLC

Cov Lus Nug Tas Li: Piav Txog Vim Li Cas

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Lub homphiaj ntawm daim lus nug no yog dabtsi?

Daim Lus Nug Neeg Txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm yuav pab tsev kawm ntawv cov thawj coj to taub kev pom txog ntawm chaw ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv, xws li txhua yam neeg thiab txawv ho pom muaj li cas ntawm chaw ua haujlwm hauv UW–Madison. Cov lus teb yuav qhia tau rau peb tias peb ua tau dabtsi zoo thiab peb yuav tau kho qhov twg kom zoo ntxiv.

Daim lus nug kuj muab ntau daim lus nug cov neeg ua haujlwm txog ntawm chaw ua haujlwm los tso ua ke ua ib daim. Nov pab txo kev tswj daim lus nug no rau ntau ceg qhia ntawv thiab ceg ua haujlwm. Ib daim lus nug xwb thwm tias peb muab piv tau tag nrho thoob hauv tsev kawm ntawv.

Qhov chaw ua haujlwm thwm tau li cas rau daim lus nug no?

Rau daim lus nug cov neeg ua haujlwm, “qhov chaw ua haujlwm” yuav thwm rau dav dav rau tag nrho txhua yam ntawm thaj chaw ua haujlwm, xws li pawg ua haujlwm, kev phooj ywg nrog koj tus thawjsaib, thiab lwm yam.

Leej twg tsim daim lus nug no?

Daim lus nug no yog kev koom tes los ntawm lub Office of the Provost thiab lub Office of the Vice Chancellor for Finance and Administration. Cov lus nug yog ib pawg neeg sawv cev tag nrho ntawm cov neeg hauv tsev kawm ntawv tsim xws li lub Office of the Provost, Office of the Vice Chancellor for Finance and Administration, the Division of Diversity, Equity & Educational Achievement, Office of Human Resources, the UW Survey Center, thiab the Women in Science & Engineering Leadership Institute.

Lub UW Survey Center yog dabtsi?

Lub University of Wisconsin Survey Center (UWSC) yog ib qho muaj npe, rau kev kawm nug ntsuam. UWSC tau ntsuam xyuas txhiab yam kawm rau feem kev tshawb fawb txij thaum muaj nws rau xyoo 1987 los. Tau kom UWSC leg cov haujlwm muab ntaub ntawv tsis pub leej twg paub uas muaj rau tag nrho tsev kawm ntawv thiab tej ceg ua haujlwm ho muaj li cas rau ntawm chaw ua num, cov haujlwm loj tau nyiaj ntawm tsoom fwv los, thiab cov lus nug txog tej ceg ua haujlwm thiab qhia ntawv.

UWSC tuav lawv qhov muaj npe txog kev tswj ntaub ntawv tsis pub leej wg paub. UWSC tsis qhia cov nws koom nrog uas tswj hauv UW. Ntxiv, tag nrho cov neeg ua haujlwm hauv UWSC tau kos npe rau kev cog lus tias yuav tsis muab tej ntaub ntawv tsis pub leej twg pom tso tawm ntawm UWSC mus rau lwm tus.  Lub UW Survey Center cov cai thiab kev ua raws tswj tej ntaub ntawv tsis pub leej twg paub muaj nyob hauv nws lub website.

Puas yog kuv twb nyuam qhua teb ib daim lus nug txog cov kev pab muaj nyob hauv tsev kawm ntawv lawm?

Qhov provost thiab vice chancellor for finance and administration nyuam qhuav muaj daim lus nug Administrative Quality Satisfaction Survey (AQSS). Daim lus nug AQSS kaw thaum lub Ob Hlis yuav tas. Nws yog ib qho lus nug txawv uas nug cov neeg kom qhia txog lawv pom muaj li cas rau yim(8) yam kev pab nyob hauv tsev kawm ntawv. 2022 Daim Lus Nug Cov Neeg Txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm muaj cov lus nug txog ntawm qhov chaw ua haujlwm, pawg ua haujlwm rau, kev phooj ywg nrog tus thawj saib, thiab lwm yam. Txawm koj koom teb los tsis teb daim lus nug AQSS, thov teb daim 2022 Lus Nug Cov Neeg Txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm pab cov thawj coj to taub tias txhua tus neeg, txawv lwm tus thiab lawv txoj haujlwm ho pom muaj li cas ntawm lawv qhov chaw ua haujlwm nyob hauv UW–Madison.

Ua cas rau Daim Lus Nug Engagement, Inclusion, and Diversity (EID) lawm?

Daim Lus Nug txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm (Staff Climate Survey) yuav hloov daim Lus Nug EID rau 2022. Cov neeg ua haujlwm yav tas tau teb daim Lus Nug EID yuav pom muaj ntau nqe lus nug zoo tib yam nyob hauv Daim Lus Nug txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm. Siv tib co lus nug los (sib xws) yuav ua rau cov ceg ua haujlwm nyob hauv finance and administration ntsuas tau tias nws ho pauv li cas thiab ho zoo li cas ntxiv. Cov neeg ua haujlwm uas xyoo no npaj yuav teb daim Lus Nug EID yuav tau teb daim Lus Nug txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm.

Lub Office of the Vice Chancellor for Finance and Administration tau muaj daim Lus Nug EID thaum 2012 los. Cov neeg ua haujlwm nyob rau cov pawg qhov chaw saum no saib muaj caij teb daim lus nug txhua ob xyoo txog rau xyoo 2020. Lub vice chancellor for finance and administration tseem txhawb cov ntsiab lus nyob hauv qhov EID thiab kho kom yog ib qho chaw zoo rau txhua tus neeg ua haujlwm.

Vim li cas nej ho nug txog kuv yog tus neeg zoo li cas thiab lwm yam txog kuv yog leej twg?

Cov lus nug tom kawg txog tus neeg teb yog leej twg yuav pab peb to taub cov lus teb thiab nrhiav xyuas yam teeb meem. Tag nrho cov lus nug nyob ntawm daim lus nug no nyob ntawm yeem teb.

Cov Lus Nug Tas Li: Kev Koom

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Daim lus nug no puas yuav tsis pub leej twg paub?

Yog, tsis pub leej twg paub. Lub UW Survey Center yog qhov muab daim lus nug thiab siv cov kev ua raws tswj kom txhob muaj neeg paub koj yog leej twg tsis hais koj teb nyob hauv computer los daim ntawv luam tawm. Koj tus thawjsaib, cov neeg koj ua haujlwm nrog, thiab cov thawj coj hauv tsev kawm ntawv yuav tsis pom koj lub npe nrog koj cov lus teb li. Koj cov lus teb yuav muab tso nrog lwm tus cov kom tsis paub tias koj yog leej twg. Cov pawg ua haujlwm uas muaj tsawg tshaj 10 leej teb yuav muab xyaw nrog ceg ua haujlwm ntawd cov kom tsis muaj qhov qhia tau koj yog leej twg. Cov lus sau teb ua yuav qhia tau koj yog leej twg tsis muab qhia tawm.

Leej twg thiaj teb tau daim lus nug?

Muaj li 16,800 cov neeg ua haujlwm ruaj uas yog academic thiab university, cov limited appointees uas tsis yog ib tug faculty appointment, thiab post-docs teb tau daim lus nug.

Daim lus nug no yuav siv ntev li cas teb thiaj tas?

Siv li 15 feeb. Yog koj teb tsis tas cov lus nug rau tib zaug, koj muab cov lus teb tuav tseg (save) thiab mam rov nkag mus teb dua kom tag.

Kuv puas yuav tsum teb daim lus nug xwb?

Tsis muaj. Tsis kom koj yuav tsum teb daim lus nug xwb. Tabsis, peb vam tias koj yuav teb! Daim lus nug no yog ib lub caij rau koj qhia tias koj ho pom muaj zoo li cas. Cov lus nug li no zoo dua yog muaj coob leej koom teb. Peb saib koj cov lus muaj nqi uas yuav pab peb kev txiav txim thiab kho kom yog ib qho chaw zoo ua haujlwm.

Kuv yuav nrog tau leej twg tham nug los kom qhia ntxiv?

Rau cov lus nug txog daim lus nug, thov xa ntawv rau tus UW Survey Center Project Director Nadia Assad, rau assad@wisc.edu.

Rau nug txog daim lus nug no — xws li cov homphiaj thiab yuav muab cov lus teb siv li cas — thov xa email rau pawg npaj qhov lus nug no rau staffclimatesurvey@wisc.edu.

Yuav ua li cas thiaj muaj neeg pab kuv teb daim lus nug?

Muaj cov caij thiab chaw tuaj kiag rau hauv muaj neeg pab teb daim lus nug luam tawm. Cov caij no yuav muaj hais lus Askiv, Spanish, Hmoob, Thaisnpej, Suav, thiab Nesphablim. Cultural Linguistic Services yuav pab txhais lus thiab coj qhia teb. Cov caij muaj rau lub caij ua haujlwm thaum nruab hnub thiab yav tsaug ntuj lig. Tsis kom tso npe ua ntej.

Kuv yog ib tug mejyig ua haujlwm nyob hauv tsev kawm ntawv. Vim li cas kuv ho koom teb tsis tau daim lus nug?

Tau caw cov mejyig koom teb daim Student Campus Climate Survey rau lub caij kawm ntawv ntuj tsaug 2021 lawm. Tshaj li 13,000 tus mejyig tau qhia tias lawv xav, pom, thiab txhawj li cas txog hauv tsev kawm ntawv. Saib ntxiv daim lus nug cov mejyig nrog xws li thaum twg mam muab cov lus teb xyuas saib pom muaj li cas thiab ho kom yuav kho li cas qhia tawm.

Kuv yog UW–Madison ib tug xibfwb qhia ntawv. Kuv yuav qhia tau tias kuv pom muaj zoo li cas?

Qhov Study of Faculty Worklife yog ib qho lus nug ntsuam xyuas muaj zoo li cas ntev ntev rau cov xibfwb. Zaum xya ntsuam xyuas tseem tab tom muaj rau qhov no. Koj yuav tau txais ib daim cov lus nug luam tawm xa rau ntawm koj qhov chaw nyob. Thov xa ntawv cuag Jennifer Sheridan rau kev qhia ntxiv los pab teb daim lus nug rau cov xibfwb.

Cov Lus Nug Tas Li: Qhib Daim Lus Nug

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Kuv yuav ua li cas thiaj tau 2022 Daim Lus Nug Cov Neeg txog Ntawm Chaw Ua Haujlwm?

Daim lus nug yuav muaj nyob hauv computer thiab rau ntawv luam tawm. Lub UW Survey Centeryuav email ib kab qhib rau tag nrho cov neeg ua haujlwm rau hnub Plaub Hlis xiab 12. Yuav muaj daim ntawv cov lus nug luam tawm rau cov neeg tsis siv compuer ua lawv txoj haujlwm los tsis tso siab teb daim lus nug nyob hauv computer. Txawm teb nyob hauv computer los siv daim ntawv luam tawm, puav leej muaj ntawv Suav, Askiv, Hmoob, Nesphablim, Spanish thiab Thaisnpej.

Kuv siv daim ntawv muaj cov lus nug luam tawm teb puas tau?

Cov neeg ua haujlwm mus kiag rau ntawm cov caij muab cov ntawv teb tau rau lub Plaub Hlis tim20, 21, 26 thiab 27. (Thov saib koog “Kev Pab Ntxiv” hauv qab cov chaw thiab caij). Cov caij mus kiag rau ntawd yuav muaj caij thiab chaw rau cov neeg ua haujlwm teb daim lus nug. Cov caij no yuav muaj hais lus Askiv, Spanish, Hmoob, Thaisnpej, Suav, thiab Nesphablim. Cultural Linguistic Services yuav pab txhais lus thiab qhia teb. Cov caij no yuav muaj rau lub caij ua haujlwm thaum nruab hnub thiab tsaus ntuj lig. Tsis kom yuav tsum tso npe ua ntej.

Peb cuab cov neeg ua haujlwm siv computer ua lawv cov dej num zog kom teb hauv computer kom peb thiaj khaws tau lawv cov lus teb yooj yim thiab qhia tau muaj li cas tawm sai.

Kuv teb daim lus nug no lub caij ua haujlwm puas tau?

Tau. Tau kom cov thawjsaib ua yooj yim thiab pub cov neeg ua haujlwm teb daim lus nug no lub caij ua num thiab them nyiaj. Nov muaj xws li muab sij hawm mus rau thiab rov ntawm tsev kawm ntawv ib lub Infolab los, los mus koom kiag ib lub caij teb daim ntawv muaj cov lus nug.

Daim lus nug puas muaj rau ntau yam lus?

Muaj. Hauv computer thiab daim cov lus nug luam tawm muaj ntawv Suav, Askiv, Hmoob, Nesphablim, Spanish, thiab Thaisnpej.

Kuv yuav ua li cas thiaj tau ib daim muaj cov lus nug luam tawm yog kuv koom tsis tau ib lub caij muaj neeg pab?

Yog koj koom tsis tau ib lub cov caij muaj kev pab, koj xa email los hu xovtooj kom xa ib daim tuaj rau koj. Daim ntawv lus nug luam tawm yuav xa rau koj qhov chaw nyob tom qab kom thov.

 • Email staffclimatesurvey@wisc.edu
 • Hu
  • ASKIV /ENGLISH: (608) 265-2257
  • LUS MEV / SPANISH: (608) 265-0838
  • HMOOB / HMONG: (608) 263-2217
  • THAISNPEJ/ TIBETAN: (608) 890-2545
  • SUAV / CHINESE: (608) 890-2628
  • NESPHABLIM / NEPALI: (608) 262-7521

Kab qhib twg kuv yuav siv tau qhib daim lus nug no nyob hauv computer?

Koj yuav tsum siv kab qhib uas UW Survey Center xa rau kom qhib daim lus nug. Koj yauv tsum tau txais ib tsab ntawv caw teb daim lus nug (nrog kab qhib) hauv koj tus email ntawm haujlwm rau hnub Zwj Quag (Tuesday), Plaub Hlis xiab 12. Koj ntaus qhov “Staff Climate Survey” nrhiav tau tsab email.

Kuv yuav xav daim lus nug luam tawm rov qab li cas?

Koj teb thiab xa daim lus teb rau cov neeg ntawm cov caij muaj neeg pab tau. Yog koj thov kom xa daim lus nug rau ntawm koj qhov chaw nyob, nws yuav muaj lub hnab xa rov qab uas koj muab tau rau United States Postal Service

Yog koj mus koom tsis tau ib lub caij muaj neeg pab los muab lub hnab ntawv xa rov qab tuaj ua ploj lawm, koj xa tau daim lus nug koj teb tas rov tuaj rau ib qhov ntawm yim(8) qhov chaw xa pov rau hauv tsev kawm ntawv. Cov chaw pov rau (Dropboxes) muaj li nram no:

 • 21 N. Park OHR Lobby, Suite 5101; Monday–Friday, 7:45 a.m.–4:30 p.m.
 • Apartment Facilities Office, 2902 Haight Road; Monday–Friday, 7:00 a.m.–3:30 p.m.
 • Bascom Hall, University Staff Shared Governance Leadership Office, Room 271; Monday–Friday, 7:45 a.m.–4:30 p.m.
 • Gordon Dining and Culinary Service Admin Office, Room B116A; Monday-Friday, 8:00–10:00 a.m. and 11:00 a.m.–2:00 p.m.
 • Health Sciences Learning Center, Classroom and AV Support Office, Room 1240; Monday–Friday, 7:00 a.m.–5:00 p.m.
 • Helen C. White College Library; Sunday, opens at 11:00 a.m., begin 24 hours; Monday– Thursday, open 24 hours; Friday, closes at 11:00 p.m.; Saturday, 11:00 a.m.–11:00 p.m.
 • Turner Hall Facilities Office, Room B103; Monday–Friday, 7:45 a.m.–4:30 p.m.
 • Union South Information Desk; Daily, 8:00 a.m.–7:00 p.m.

Cov Lus Nug Tas Li: Saib Rau Yav Tom Ntej

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Yuav muaj dabtsi rau yav tom ntej?

Peb yuav ntsuam xyuas cov lus teb rau lub caij ntuj sov 2022 thiab yuav muab qhia tawm rau lub caij ntuj tsaug 2022.

Puas yuav rov qab muaj daim lus nug dua ntxiv?

Peb npaj yuav muab daim lus nug cov neeg txog ntawm chaw ua haujlwm no nug txhua ob rau peb xyoos. Yuav qhia rau koj ua ntej rov muaj daim lus nug.

Rau Muaj Lus Nug Ntxiv

Rau cov lus nug txog daim lus nug, thov xa ntawv rau tus UW Survey Center Project Director Nadia Assad, rau assad@wisc.edu.

Rau nug txog daim lus nug no — xws li cov homphiaj thiab yuav muab cov lus teb siv li cas — thov xa emailrau pawg npaj qhov lus nug no rau staffclimatesurvey@wisc.edu.